ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

අපගේ දැක්ම

බහුවාර්ගික මෙන්ම ගතික සමාජයකට අවශ්‍ය වන්නා වු ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් සඳහා නායකත්වය සපයන විශිෂ්ට කේන්ද්‍රයක් බවට ආයතනය පත් කිරීම අපගේ දැක්ම වනු ඇත.

අපගේ මෙහෙවර

විෂයමාලා සංවර්ධනය, වෘත්තීය දක්ෂතා ඉහළ නැංවීම හා පර්යේෂණ කටයුතුවල නියැලීම මගින් අධුනිකයන් බලගන්වමින් ඔවුන්ගේ විභව්‍යතා අවබෝධ කර ගැනීමට සරිලන ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් සැමට ලබා දෙමින් ශිෂ්ට සමාජයක් බිහි කරීම අපගේ මෙහෙවරයි.


© 2024 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka