ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

ඡායාරූප ගැලරිය

Bhakthi Gee Program - 2019

January 1st Program - 2019

Diploma Award Ceramony - NCOE - 2019

2017-ජාතික අධ්‍යාපන ආයතන උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය

2017 නව වසර උත්සවය - 2017 ජනවාරි 02

ප්‍රවාහන අංශය මඟින් පවත්වන දානමය උත්සවය-2017

30වැනි ජාතික අධ්‍යාපන ආයතන දිනය

වාර්ෂික පිරිත 2016

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාගේ පැමිණීම

27වන ආචාර්ය සී. ඩබ්. ඩබ්. කන්නන්ගර සමුරු දේශණය

උසස් පෙළ තාක්ෂණ විෂය ධාරාව


© 2024 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka