ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

උසස් පෙළ තාක්ෂණ විෂය ධාරාව - ගුරු පුහුණුව
(සහතිකපත්‍ර ප්‍රධානයකිරීමේ උත්සවය)


© 2024 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka