ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

ජාතික විද්‍යා පීඨ (NCOE)

විද්‍යා පීඨයන්හි විෂය නිර්දේශ සැකසීම, ඉගෙනුම් හා ඉගැන්වීම් සහ ඇගයීම ආදී සියලු අධ්‍යයන කටයුතු මෙහෙයවීමේ හා අධීක්ෂනයේ වගකීම ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය සතු වේ.

විද්‍යා පීඨ ලයිස්තුව පහත දැක්වෙන අතර ඉන් සමහරක ඔවුගේ වෙබ් අඩවිවලට සම්බන්ධකර ඇත.

 1. Addalachahenai National College of Education
 2. Batticaloa National College of Education
 3. Dharga Nagar National College of Education
 4. Hapitigam National College of Education
 5. Jaffna National College of Education
 6. Maharagama National College of Education
 7. Mahaweli National College of Education
 8. Nilwala National College of Education
 9. Pasdunrata National College of Education
 10. Peradeniya National College of Education
 11. Pulathisipura National College of Education
 12. Ruhuna National College of Education
 13. Ruwanpura National College of Education
 14. Sariputta National College of Education
 15. Siyane National College of Education
 16. Sri Pada National College of Education
 17. Uva National College of Education
 18. Vavuniya National College of Education
 19. Wayamba National College of Education

© 2024 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka