ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

B.Ed. Degree Regional Centers

 

Sinhala Medium
SN Centre Place Name with Initials
1 Maharagama NIE, Maharagama Dr. A. Sivanesharajah
2 Meepe Meepe Management Centre Mr. W.G.N. Amaradivakara
3 Siyane Siyane NCOE, Gampaha. Mr. B.A.J.H. Basnayake
4 Pasdunrata  Pasdunrata NCOE, Kalutara. Mr. G.D.N.R. Weerasinghe
5 Polgolla Polgolla NCOE Polgolla Ms. P.M.Nanayakkara
6 Peradeniya Peradeniya NCOE, Peradeniya Ms. E.W.C.M. Ekanayake
7 Nuwara Eliya Nuwara Eliya Gamini MMV, Nuwara Eliya. Ms. W.M.C.M. Karunaratna
8 Unawatuna. Amarasooriya Teachers Training College, Unawatuna. Mr. P. Edirisinghe
9 Matara. Mahamaya Vidyalaya, Matara. Mr. R.K. Ashoka
10 Weeraketiya Weeraketiya MMV, Weeraketiya. Ms. A.A. Nalani
11 Ampara Ampara Bandaranayake Balika Vidyalaya Ms. H.M.R.K.N. Priyanthi
12 Kurunegala Kurunegala Maliyadewa Boys School Ms. R.M.S.U. Ratnayake
13 Bingiriya. Waimba NCOE, Bingiriya. Mr. D.N.M.W.B. Dissanayake
14 Anuradhapura St. Joseph Anuradhapura Mr. J.A.S. Ranathunga
15 Pulathisipura Pulathisipura NCOE, Polonnaruwa, Kaduruwela. Mr. P.W. Bandara
16 Bandarawela. Uva NCOE, Bindunuwewa, Bandarawela. Mr. A.M.P. Atapattu
17 Mahiyanganaya. Mahiyanganaya National School, Mahiyanganaya. Ms. M.A.M.K.K. Mannapperuma
18 Monaragala Monaragala Mahanama MMV, Monaragala Ms. M.A. Swarnalatha
19 Ruwanpura Ruwanpura NCOE, Wellandura, Kahawatta. Mr. L.A.A. Nimiratna
20 Kegalle. Kegalle BV, Kegalle. Ms. M.D.S. Peris


© 2024 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka