ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

අයදුම්පත්


  • පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව - PGDE -2019/2020 අයදුම්පත් කැදවීම

  • © 2024 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka