ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

Other Materials

9 ශ්‍රේණිය ගණිතය පුහුණු ප්‍රශ්ණ පත්‍ර සංගහය
10 ශ්‍රේණිය ගණිතය පුණරීක්ෂණ ප්‍රශ්ණ පත්‍ර සංගහය
An Investigation into the Nature of the School- Based Assessment Programme Implemented In G.C.E. (O/L) Classes -2015
G.C.E. (A/L):Practical Instructional Manual (Biology-Sinhala)
G.C.E. (A/L):Practical Instructional Manual(Biology 2012 Onwards - Sinhala)
Practical Instructional Manual (Chemistry-Sinhala)
Practical Instructional Manual (Physics-Sinhala)
G.C.E. (A/L) : List of Practical's (Physics_Sinhala)
G.C.E. (A/L) : List of Practical's (Chemistry-Sinhala)
G.C.E. (A/L) : List of Practical's (Biology-Sinhala)
A basic course for beginners in G.C.E. A/L Mathematics-Sinhala
Geometry - I (Resource Book)-Sinhala
Bio Resource Technology Reference book(Gr-13-sinhala)
Mechanical Technology Reference book(Gr-13-sinhala)
Biosystems Technology (Practical Activity Manual)
Electrical, Electronic & IT Reference book
කෘෂි විද්‍යාව ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සංග්‍රහය
කෘෂි විද්‍යාව පරිශීලන ග්‍රන්ථය
දෘඪ තාක්ෂණවේදය පරිශීලන ග්‍රන්ථය
ගෘහ ආර්ථිකවිද්‍යාව පරිශීලන ග්‍රන්ථය
භෞතික විද්‍යාව ප්‍රායෝගික පරිශීලන ග්‍රන්ථය
කෘෂිවිද්‍යා පුණරීක්ෂණ ක්‍රියාකාරකම්
Grade 6 Second Language - Tamil Work Book
Grade 10 Second Language - Tamil Resource Book

© 2017 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka