විෂය නිර්දේශය තෝරා ගැනීම

සිංහල මාධ්‍ය

ගුරු මාර්ගෝපදේශ බොහොමයක විෂය නිර්දේශයද අන්තර්ගත වේ. විෂය නිර්දේශය පමනක් වෙන්ව ඇති (සිංහල මාධ්‍ය) ඒවා පමනක් මෙහි දැක්වේ.

විෂය නිර්දේශය අවශ්‍යවන ශ්‍රේණිය තෝරාගන්න