ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

පුස්තකාල දෙපාර්තමේන්තුව

නමMr. S. Warnasinghe
තනතුර>අධ්‍යක්ෂ
දුරකථන අංකය
ෆැක්ස් අංකය
විද්‍යුත් තැපෑල

කාර්යය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
කේ.එම්.ජී.එල්.ඩබ්. කාරියවසම් මියපුස්තකාලයාධිපති [email protected]
ඞී.පී.ඒ. ගුණවර්ධන මියකාර්මික සහකාර. II
ඩබ්ලිව්.ටී.එම්.එච්.එම්. තෙන්නකෝන් මියකළමනාකරණ සහකාර - III
එම්.ඩබිලිව්.එන්.ඞී. චන්ද්‍රපාල මෙනවියකළමනාකරණ සහකාර - III
ඞී.එම්.එස්.එස්. විජේරත්න මියපුස්තකාල සහකාර - III
කේ.කේ. කරුණාදාස මයාකාර්යාල ආධාරක III
ඩබ්.එම්.අයි. නිමන්තිකා මියකාර්යාල ආධාරක III

© 2024 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka