ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුව

නම 
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
දුරකථන අංකය+94-117601890
ෆැක්ස් අංකය
විද්‍යුත් තැපෑල

Staff of the Department

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
එල්. ධර්මින් ද සිල්වා මයානීති නිලධාරී
ඒ.කේ.ආර්. චන්ද්‍රකාන්ති මියපාලන නිලධාරී
යූ.පී.ඒ.ඞී.ඒ.කේ. කරුණානායක මයාපාලන නිලධාරී
ටී.එම්. සුනිල් ශාන්ත මයානේවාසිකාගාර පාලක
එස්. රත්නසිරි මයා නිවාසාධිකාරී
එස්. ගුණරත්න මයාප‍්‍රධාන අරක්කැමි
එම්. නිලානි පෙරේරා මියකළමනාකරණ සහකාර - I
එච්.එස්.පී. විජයලාල් මයාකළමනාකරණ සහකාර - I
කේ.එස්. මාධාංගනී මියකළමනාකරණ සහකාර - I
ඩබ්.ඒ.සී. කුමුදුනී මියකළමනාකරණ සහකාර - I
එස්.එන්.ඩබ්. සිල්වා මියකළමනාකරණ සහකාර - I
එම්.එම්.කේ.එස්. ගවරම්මාන මයාකළමනාකරණ සහකාර - I
එල්.පී. ගාල්ලගේ මියකළමනාකරණ සහකාර - II
ඩබ්.සී. වීරසිංහ මිය කළමනාකරණ සහකාර - II
පී.ඞී. ඇතුළත්මුදලි මයා කළමනාකරණ සහකාර - III
එල්.ඞී. ගයනි මෙනවියකළමනාකරණ සහකාර - III
ඩබ්.එම්.එච්. අමන්දා කුමාරි මෙනවියකළමනාකරණ සහකාර - III
ඩබ්. ගයන්තිකා නදීශානි මියකළමනාකරණ සහකාර - III
කේ.වී.ජී. ලෂාන් මධුසංක මයාකළමනාකරණ සහකාර - III
එම්.ජී. හිමාෂා නයනතාරා මියකළමනාකරණ සහකාර - III
ජී.ඞී.කේ.සී. පෙරේරා මෙනවියකළමනාකරණ සහකාර - III
එන්.වී.ඒ. රෝෂීනී මෙනවියකළමනාකරණ සහකාර - III
ඒ.ඒ.ටී. අමරසීලි මෙනවියකළමනාකරණ සහකාර - III
ඒ.එම්.සී.එස්. අදිකාරි මෙනවියකළමනාකරණ සහකාර - III
කේ.එල්.කේ.එල්. ලේකම්ගේ මයාකළමනාකරණ සහකාර - III
ආර්.ටී. ජයනක මයාකළමනාකරණ සහකාර - III
එම්. සුනිල් මයාඅරක්කැමි - II
ටී.ඞී.යූ. ශියන්ත මයාඅරක්කැමි - II
ඒ.කේ. රේණුකා මියඅරක්කැමි - II
එම්.ඞී. විරාජ් චන්දිමාල් මයාඅරක්කැමි - II
ඩබ්.ඞී. චන්ද්‍රාවතී මියඅරක්කැමි - II
ටී.කේ.කේ. දර්ශන මයාඅරක්කැමි - III
යූ.ඞී. පේමදාස මයාකාර්යාල ආධාරක I
කේ.ජී. චන්ද්‍රරත්න මයාකාර්යාල ආධාරක I
ආර්.එම්. සරත්චන්ද්‍ර මයාකාර්යාල ආධාරක I
සී. අමරසිංහ මයාකාර්යාල ආධාරක I
බී.ඒ. කපිලවංශ මයාකාර්යාල ආධාරක III
එම්.ඞී.ඞී. ලක්මාලි මියකාර්යාල ආධාරක III.© 2024 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka