தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

நிதித் திணைக்களம்

பெயர்T. Malani
பதவிபணிப்பாளர்
அழைப்பு இல.
தொலை நகல்.
மின்அஞ்சல் முகவரி

திணைக்களத்தின் பணியாளர்கள்

முகாமை உதவியாளர் அலுவலக உதவியாளர்
பெயர்பதவிமின்அஞசல் முகவரி
திரு. S.N. ரனசிங்க உதவிப் பணிப்பாளர்
திரு. B.C.K. குனவர்தன பிரதிப் பணிப்பாளர் [email protected]
திருமதி. A.A.R.C. ராஜபக்ச நிதி அலுவலகர்
தரு. S.A.C.P. திஸானயகவழங்கல் அதிகாரி
திரு. G.A.S.D. பெரேரா முகாமை உதவியாளர் - I
திரு. A.D. ஆரியவன்ஸஅலுவலக முகாமையாளர்
திருமதி. S.N.C.P. டயஸ் - II
திருமதி. K.L.P. இராங்கனி முகாமை உதவியாளர் - II
திருமதி. A.S. குனவர்தன முகாமை உதவியாளர் - II
செல்வி. M.S.K. பெர்னான்டோ முகாமை உதவியாளர் - II
திருமதி. W.I. மல்காந்தி முகாமை உதவியாளர் - II
திரு. R.M.Y. ரத்னாயக முகாமை உதவியாளர் - II
செல்வி. S.S. குருப்பு முகாமை உதவியாளர் - II
செலவி. S.M.L. பிரியதர்சனி முகாமை உதவியாளர் - III
திரு. A.D.N. தேவபிரியா முகாமை உதவியாளர் - III
திரு. U. ரனசிங்க முகாமை உதவியாளர் - III
திருமதி. J.C. ஹேவதெனிய முகாமை உதவியாளர் - III
திருமதி. K.D.K.W. விக்ரமசிங்க முகாமை உதவியாளர் - III
திரு. H.J.N. அபேசிங்ஹ முகாமை உதவியாளர் - III
திருமதி. J.A.S. நிஸன்ஸலா முகாமை உதவியாளர் - III
செல்வி. W.D.N. வெலிவத்த முகாமை உதவியாளர் - III
செல்வி. K.P.O.H. காரியவஸம் முகாமை உதவியாளர் - III
செல்வி. M.S.N. பெரேரா முகாமை உதவியாளர் - III
செல்வி. B.G.N. வாஸனாடயஸ் முகாமை உதவியாளர் - III
திருமதி. P.S. தீப்தி சந்தமாலி முகாமை உதவியாளர் - III
திருமதி. M.A.D. இமல்கா முகாமை உதவியாளர் - III
திரு. J.M. அமரசிரிஅலுவலக உதவியாளர் I
செல்வி. N.D. வல்பிட புத்தகப் பதிவாளர் III
திருமதி. S.K. தரன்டகும்புரசெயற்திட்ட உதவியாளர் III
திரு. M.A.S.D. சில்வாஅலுவலக உதவியாளர் III
திருமதி. S. தேனபந்து III
திரு. K.A. கருனதாஸ அலுவலக உதவியாளர் III

செயற்பாடுகள்

தெ.க.நி.செயற்பாடுகளின் சீரிய செயற்பாட்டுக்காக நிதி வளங்களை விணைத்திறனாகவும் விளைத்திறனாகவும் முகாமை செய்தல். .


குறிக்கோள்கள்

தே.க.நிறுவத்தின் தொடர்ந்த செயற்பாட்டுக்காக போதுமான நிதி வளத்தை உறுதிப்படுத்த திறைசேறி நடவடிக்கைகளை செயற்படுத்துகின்றது

சகல கொடுக்கள் வாங்களல்களையும் பதிவு செய்வதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு நிதித் தகவல் முகாமை ஒன்றை பராமரிக்கிறது.

அரச சர்வதேச சுற்று நிருபங்களுக்கும் அரச நிதிச் சட்டங்களுக்கும் அமைய கொடுக்கல் வாங்கல்கள் உள்ளன என்பதை உறுதிப்படுத்தல்.

தே.க.நி இன் பாதீட்டுக் கட்டுப்பாடு

தீர்மானம் எடுப்பவர்களுக்காக நிதித் தகவல்களை வழங்கல்.

வெளியகக் கட்சியினரான கல்வி அமைச்சு நன்கொடை முகவர்கள் என்பவற்றுக்கு நிதித் தகவல்களை வழங்குதல்.

வருடாந்த நிதி அறிக்கைகளைத் தயாரித்தல்.

தேசிய கொள்முதல் வழிகாட்டல்களுக்கு அமைய கொள்முதல் நடவடிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதை உறுதிப்படுத்தல்

. இருப்புக் கட்டுப்பாடு மற்றும் களஞ்சிய முகாமை

.

.


© 2023 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka