ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව

නමටී. මාලනී
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
දුරකථන අංකය011-7601880
ෆැක්ස් අංකය
විද්‍යුත් තැපෑල

කාර්යය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
බී.සී.කේ. ගූණවර්ධන මයානියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂr[email protected]
ඩබ්.ඒ.ඞී. ජයවර්ධන මියසහකාර අධ්‍යක්ෂ
එම්.ඒ.ජී. පියංකර මයාප‍්‍රසම්පාදන නිලධාරි
එස්.එස්. කුරුප්පු මියකළමනාකරණ සහකාර - I
ඩබ්.අයි. මල්කාන්ති මියකළමනාකරණ සහකාර - I
එම්.එස්.කේ. ප‍්‍රනාන්දු මියකළමනාකරණ සහකාර - I
එස්.එන්.සී.පී. ඩයස් මියකළමනාකරණ සහකාර - II
ඒ.එස්. ගුණවර්ධන මියකළමනාකරණ සහකාර - II
බී. දසනායක මියකළමනාකරණ සහකාර - II
ආර්.එම්.වයි. රත්නායක මයාකළමනාකරණ සහකාර - II
කේ.ඞී.කේ.ඩබ්. වික‍්‍රමසිංහ මෙනවියකළමනාකරණ සහකාර - II
එම්.එස්.එන්. පෙරේරා මියකළමනාකරණ සහකාර - II
කේ.පී. ඕ.එච්. කාරියවසම් මියකළමනාකරණ සහකාර - II
ඩබ්.ඞී.එන්. වැලිවත්ත මියකළමනාකරණ සහකාර - II
ජේ.ඒ.එස්. නිසංසලා මියකළමනාකරණ සහකාර - II
එච්.එම්. පත්මකුමාර බණ්ඩා මයාකළමනාකරණ සහකාර - II
පී.එස්. දීප්ති සඳමාලි මියකළමනාකරණ සහකාර - III
කේ.එල්.වයි. පුෂ්පිකා මියකළමනාකරණ සහකාර - III
ඩබ්ලිව්.ඒ.ඞී.ඞී. සුසන්තා මියකළමනාකරණ සහකාර - III
ආර්.අයි.එම්.එස්.එස්. රාජසිංහ මෙනවියකළමනාකරණ සහකාර - III
බී.ජී. නිමන්ති වාසනා ඩයස් මියකළමනාකරණ සහකාර - III
එම්.ඒ.ඞී. ඉමල්කා මියකළමනාකරණ සහකාර - III
එච්.එන්. අබේසිංහ මයාකළමනාකරණ සහකාර - III
යූ. රණසිංහ මයාකළමනාකරණ සහකාර - III
ජෙ.සී. හැවැන්දෙණිය මියකළමනාකරණ සහකාර - III
එම්.එම්.හඳපහන්දුන්න මයාකළමනාකරණ සහකාර - III
ඩබ්ලිව්.කේ.එස්. සමන්තිකා මියකළමනාකරණ සහකාර - III
එන්.ඞී. වල්පිට මියපොත් තබන්නා III
කේ.අයි. හීනටිගල මියපොත් තබන්නා III
ජේ.පී. උපාලි ජයලත් මයාකාර්යාල ආධාරක I
අයි.ජී. බෝජිත මයාකාර්යාල ආධාරක II
අයි.පී.ඞී. නවරත්න මයාකාර්යාල ආධාරක III© 2024 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka