ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

පර්යේෂණ හා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

 
නමඩී. කැප්පැටිගොඩ මයා.
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
දුරකථන අංකය+94-117601790
ෆැක්ස් අංකය
විදයුත් තැපෑල[email protected]

කාර්යය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
ඩබ්.කේ.එස්. පුෂ්පමාලා මෙනවියජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
එන්.ඞී. දිසානායක මියජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
කේ.ඒ.එන්.එස්. ඇලෙක්සැන්ඩර් මියජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
ඞී. හෙට්ටිගේ මියකථිකාචාර්ය[email protected]
එම්.ඞී.ඞී.අයි. ද සිල්වා මෙනවියසහකාර අධ්‍යාපනඥ
වී.ජේ. කරුණානායක මෙණෙවියසහකාර කථිකාචාර්ය
එච්.ඒ.එස්. නිදේශ් මහතාසහකාර කථිකාචාර්ය
එන්.ශ්‍රීකන්ධරාජා මයාසහකාර කථිකාචාර්ය
වී.ජේ. ලියනගේ මයාකළමනාකරණ සහකාර - II 
පී.එම්.එන්. ප‍්‍රනාන්දු මියකළමනාකරණ සහකාර - III
එන්.පී.එන් . ජයරානි මිය කාර්යාල ආධාරක III
   
  
  
   
  
  
   
  
  

© 2024 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka