ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

අධ්‍යාපන පරිපාලන හා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

නමඩී. එච්. පළිහක්කාර මයා.
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
දුරකථන අංකය+94-011-7435435
ෆැක්ස් අංකය+94-011-7435438
විද්‍යුත් තැපෑල[email protected]

කාර්යය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
Ms. D.D. LellupitiyaSenior Lecturer [email protected]
Mr. B.S. PereraLecturer[email protected]
Mr. I. D. MahawattaAssistant Lecturer 
Mrs. H.M.R. BhagyaAssistant Lecturer 
Ms. W.G. Jayaweera Management Assistant - II 
Ms. J.R.K. Perera Management Assistant - II 
Ms. K.W.D. WasanthiOffice Aide III 
Ms. M. Amarawathie Management Assistant - III 

© 2024 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka