ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

වෘත්තීය සංවර්ධන සහ අධ්‍යාපන කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

නම
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
දුරකථන අංකය+94-117435435
ෆැක්ස් අංකය
විද්‍යුත් ලිපිනය

කාර්යය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් ලිපිනය
Mr. F.T. AlferdSenior Lecturer
Mr. B.S. Perera
Dr. (Mr) H.G.M. Ranasinghe
Ms. M.M.K.J. Manathunga
Ms. K.K.I. Kumaranathunga
Ms. E.D.S. Lalani
Ms. K.L.P. Karawita
Mr. H.U. Indrapriya
Mr. A.L. Jayarathne
Lecturer
Assistant Lecturer
Assistant Lecturer
Assistant Lecturer
Management Assistant - I
Management Assistant - I
Management Assistant - I
Office Aide I

© 2024 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka