தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

வெளிநாட்டு மொழிகள் மற்றும் பாரம்பரிய மொழிகள்

பணியாளர் பிரிவு

பெயர்பதவிமின்அஞ்சல் முகவரி
வண. T. மேதன்கர தேரர் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்
திருமதி. G.H. அசோக சிரேஷ்ட கல்வித்துறையாளர்
M. H.K.G. செனவிரத்னஉதவி விரிவுரையாளர்
திருமதி. E.M.T. ஜயதிலக உதவி விரிவுரையாளர்
திருமதி. V.M.K. தெல்தெனிய உதவி விரிவுரையாளர்
Miss. S.D. சமரகொடிமுகாமை உதவியாளர் - III

© 2023 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka