ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

මාර්ගෝපදේශන හා උපදේශන ඒකකය

කාර්යය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
එස්.ඒ. සුනිල් මයාජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
කේ.ඒ.එල්. ගීතානි මෙනවියජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
ඩබ්.එම්.ඩබ්.එන්. වන්නිනායක මයාසහකාර කථිකාචාර්ය
එස්. ශ‍්‍රිබ්‍රෙයින්ද්‍රම් මහතාසහකාර කථිකාචාර්ය

© 2024 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka