தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

உள்ளடஙகள் கல்வித் திணைக்களம்

பெயர்
பதவிபணிப்பாளர்
அழைப்பு இல+94-117601660
தொலை நகல் .
மின்அஞ்சல் முகவரி

பணியாளர்கள்

பெயர்பதவிமினஅஞ்சல் முகவரி
திருமதி. J.M. ஹேவகேவிரிவுரையாளர்
திருமதி. G.S. மல்லிகா விரிவுரையாளர் [email protected]
திருமதி. P. வினிதாஜினி விரிவுரையாளர் [email protected]
திரு. P.H.S.P. டயஸ் விரிவுரையாளர் [email protected]
திருமதி. T.S. ருஹுனுஆராச்சிமுகாமை உதவியாளர் - I
செல்வி. A.A.P.P. அமரசிங்கஅலுவலக உதவியாளர் II

நடைமுறைச் செயற்பாடுகள்

பார்வைக் குறைபாடுள்ள பிள்ளைகளுக்காக கணிதப்பாடத்திட்ட வளங்களைத் தயார் செய்தல்

கேட்டல் குறைபாடுள்ள பிள்ளைகளுக்காக கணிதப்பாடத்திட்ட வளங்களைத் தயார் செய்தல்

உள்ளடங்கள் கல்விக்காக அறிவூட்டல் நிகழ்சித் திட்டம். .


எமது பாடநெறிகள்

விஷேட கல்விப் பாடநெறியில் டிபளோமா 2011 (சிங்களம் / தமிழ் மொழிமூலம்


© 2023 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka