ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

අන්තර්කරණ අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

නම
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
දුරකථන අංකය+94-117601660
ෆැක්ස් අංකය
විද්‍යුත් තැපෑල

Staff of the Department

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
ජී.එස්. මල්ලිකා මියජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය [email protected]
පී. විනිතාජිනී මියජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය [email protected]
පී.එච්.එස්.පී. ඩයස් මයාකථිකාචාර්ය [email protected]
ටී.එන්. ඉස්රා මිය කථිකාචාර්ය
බී.ඒ.එන්. බටවල මියකළමනාකරණ සහකාර - I
එච්.එන්.එන්.පී. ගුණතිලක මියකළමනාකරණ සහකාර - II
එම්.එම්.සී.පී. පාරිස් මියකළමනාකරණ සහකාර - III
ඒ.ඒ.පී.පී. අමරසිංහ මියකාර්යාල ආධාරක II

වර්තමාන කාර්යයන්

දෘශ්‍යාබාධිත ශිෂ්‍යයන්සඳහා ගණිතය විෂය මාලාව හා අදාළ ඉගෙනුම් උපකරණ සැකසීම.

ශ්‍රව්‍යාබාධිත ශිෂ්‍යයන් සඳහා ගණිතය විෂය මාලාව හා අදාළ ඉගෙනුම් උපකරණ සැකසීම.

අන්තර්කරණ අධ්‍යාපනය සඳහා සම්ප්‍රජානන වැඩසටහන් සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක කිරීම.


අපේ වැඩසටහන්

විශේෂ අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව


© 2024 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka