ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රචාරණ දෙපාර්තමේන්තුව

නමආර්. එම්. පී. සී. රණසිංහ මයා.
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
දුරකථන අංකය+94-011-7435435
ෆැක්ස් අංකය+94-011-7435438
විදයුත් තැපෑල

Staff of the Department

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
බී.එල්.ඒ.එන්. දමයන්ති මියජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය [email protected]
ආචාර්ය සී.එන්. එඞ්වඞ් මියජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය [email protected]
ආර්.ජීී.ඒ. විමලරත්න මියජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය [email protected]
ඩබ්.එම්.එම්.බී.බී. විජේකෝන් මයාසහකාර කථිකාචාර්ය[email protected]
ඊ්.ඒ.ඞී.ටී.ඒ. එදිරිසිංහ මෙනවියසහකාර අධ්‍යාපනඥ
ජේ.එම්.එම්.එස්. ජයසිංහ මයා සහකාර කථිකාචාර්ය
ආර්.ඒ. කුමාරසිරි මයාකාර්මික නිලධාරි[email protected]
කේ.ඩබ්.පී. පෙරේරා මයාකාර්මික නිලධාරි[email protected]
වයි.පී.එස් ලියනගේ මයාකාර්මික නිලධාරි[email protected]
යූ.ජේ. රුද්‍රිගෝ මයාකාර්මික සහකාර. II
ඞී.එස්.එන්. වීරබද්ධන මෙනවියකාර්මික සහකාර. II [email protected]
ඊ්.ඒ.ඞී.පී.ඞී. පියරත්න මයාකාර්මික සහකාර. II[email protected]
පී.ඒ. ලක්මාල් මයාකාර්මික සහකාර. III[email protected]
එස්.ඒ.පී.එම්. සමරසිංහ මියකාර්මික සහකාර. III
වයි.ඞී.ඒ.පී.එස්. ගුණවර්ධන මයාමාධ්‍ය කාර්මික I[email protected]
ජේ.එම්. චතුර මධුසංක මයාමාධ්‍ය කාර්මික III
කේ.බී. කැලූම් සදරුවන් මයාමාධ්‍ය කාර්මික III
ආර්.එම් ඉෂානි රත්නායක මියකළමනාකරණ සහකාර - III
ටී.ඒ. ප‍්‍රනාන්දු මයාකාර්යාල ආධාරක13 I

ක්‍රියාකාරකම්

අධ්‍යාපන ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍ය වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය කරයි

ගුරු අධ්‍යාපන වැඩසටහන් සඳහා ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍ය මෙවලම් සකසයි.

ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මෙවලම් හා ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය වැඩසටහන් බිහිකරමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට දායකත්වයක් ලබා දෙයි

අලෙවි කිරීම සඳහා අධ්‍යාපනික දෘශ්‍ය සංයුක්ත තැටි සහ ඩී. වී. ඩී. නැවත සකසයි.

මිළදී ගැනීම සඳහා දෘශ්‍ය සංයුක්ත තැටි හා ඩී. වී. ඩී. තැටි නැවත සකසයි.( අධ්‍යාපනික ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍ය තැටි එම පාඨමාලාවලට අනුකූල ව සැකසේ.)

විවිධ විෂය ක්ෂේත්‍රයන් සඳහා පිටපත් රචකයන් ලෙස ගුරුවරුන් පුහුණු කරයි.


© 2024 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka