தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

Department of Institutional Development

பெயர’
பதவிபணிப்பாளர்
அழைப்பு இல.+94-117601760
தொலை நகல் இல.
மின்அஞ்சல் முகவரி

திணைக்களத்தின் பணியாளர்கள்

பெயர்பதவிமின்அஞ்சல் முகவரி
திரு. K.G.C. விராஜித் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்[email protected]
திருமதி. U.G.W.W கமகே விரிவுரையாளர்[email protected]
Ms. M.H.F. மஹீசா விரிவுரையாளர் [email protected]
திரு. A.S. அமரதுங்க உதவி விரிவுரையாளர் [email protected]
திருமதி. H.S. நிலந்தி முகாமை உதவியாளர் - III
திருமதி. U.G.H.M. ஜயவர்தன முகாமை உதவியாளர் - III
திருமதி. W.A.S. செவ்வந்தி அலுவலக உதவியாளர் III

© 2024 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka