ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

ආයතනික සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

නම
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
දුරකථන අංකය+94-117601760
ෆැක්ස් අංකය
විද්‍යුත් තැපෑල

කාර්යය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
එම්.එච්.එෆ්. මහීෂා මෙනවියජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය[email protected]
ආචාර්ය කේ.ජී.සී. විරාජිත් මයාජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය[email protected]
යූ.ජී.ඩබ්.ඩබ්. ගමගේ මියජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය[email protected]
ඒ.එස්. අමරතුංග මයාසහකාර කථිකාචාර්ය [email protected]
එම්. වර්ධරාජන් මයාසහකාර කථිකාචාර්ය
ඞී.කේ.ඒ.එස්. යාපා මියසහකාර කථිකාචාර්ය
බී. වනිතා මියසහකාර කථිකාචාර්ය
එච්.එස්. නිලන්ති මියManagement Assistant - II
යූ.ජී.එච්.එම්. ජයවර්ධන මියManagement Assistant - III
ආර්.එච්.අයි.ජී. හේමචන්ද්‍ර මෙනවියManagement Assistant - III
ඩබ්.ඒ.එස්. සෙව්වන්දි මියකාර්යාල ආධාරක III

© 2024 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka