தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

ஆசிரியர் கல்வித் திணைக்களம்

பெயர்
பதவிபணிப்பாளர்
அழைப்பு இல.+94 117601740
தொலை நகல் இல.
மின்அஞ்சல் முகவரி

திணைக்களத்தின் பணியாளர்கள்

பெயர்பதவிமின்அஞ்சல் முகவரி
திருமதி. A.K. பனாகொடசிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்[email protected]
திருமதி. K.V.S. ஹரிச்சந்ர சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்
திரு. S. சிபான் விரிவுரையாளர் [email protected]
திருமதி. I. செல்வராணி விரிவுரையாளர் [email protected]
திரு. P.M.M.A. பண்டார விரிவுரையாளர் [email protected]
திருமதி. R.N.P. ரத்னாயக உதவி விரிவுரையாளர்
திருமதி. B.G.C. குமாரிமுகாமை உதவியாளர் - I
திருமதி. S. சுதர்சனி உதவி விரிவுரையாளர்
திருமதி. M.G.M. ஹிரந்தி முகாமை உதவியாளர் - II
திரு. W. சூரியகுமார் முகாமை உதவியாளர் - II
செல்வி. H.N.N.P. குனதிலக முகாமை உதவியாளர் - II
திருமதி. C.K. அலககோன் முகாமை உதவியாளர் - II
தருமதி. M.M.F. நாதியா தொழில் நுட்ப உதவியாளர். II
திரு. D.M. முதியன்ஸ அலுவலக உதவியாளர் III
திரு. C.K. ரனசிங்க அலுவலக உதவியாளர் III

© 2023 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka