ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

ගුරු අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

නම
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
දුරකථන අංකය+94 117601740
ෆැක්ස් අංකය
විද්‍යුත් තැපෑල

කාර්යමණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
ඒ.කේ. පනාගොඩ මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය [email protected]
ආචාර්ය කේ.වී.එස්. හරිස්චන්ද්‍ර මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
එස්. ෂිෆාන් මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය [email protected]
පී.එම්.එම්.ඒ. බණ්ඩාර මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය [email protected]
එස්. සුදර්ශිනී මිය සහකාර කථිකාචාර්ය
ඊ.කේ.එම්. ද සිල්වා මිය සහකාර කථිකාචාර්ය
ඊ.කේ.එම්. ද සිල්වා මිය සහකාර කථිකාචාර්ය
කේ. අයිංගරන් මයා සහකාර කථිකාචාර්ය
බී.ජී.සී. කුමාරි මිය කළමනාකරණ සහකාර - I
ඩබ්. සූරියකුමාර් මයා කළමනාකරණ සහකාර - I
එම්.එම්.එෆ්. නාදියා මිය කාර්මික සහකාර. II
එම්.ජී.එම්. හිරන්ති මිය කළමනාකරණ සහකාර - II
ඒ.එම්.පී.එම්. කුලරත්න මෙනවිය කළමනාකරණ සහකාර - III
අයි.එම්.එන්.එච්. සිරිසේන මෙනවිය කළමනාකරණ සහකාර - III
ඞී.එම්. මුදියන්සේ මයා කාර්යාල ආධාරක I
සී.කේ. රණසිංහ මයා කාර්යාල ආධාරක III
ඊ.එල්.ඞී.සී. පෙරේරා මිය කාර්යාල ආධාරක III

© 2024 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka