தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

Department of Printing And Publication

பெயர்திரு. W. M. U. விஜேசூரிய
பதவிபிரதிப் பணிப்பாளர்
அழைப்பு இல.+94-117601648
தொலை நகல இல.
மின்அஞ்சல் முகவரி

திணைக்களத்தின பணியாளர்கள்

பெயர்பதவி
செல்வி. K. காந்தியாமுகாமை உதவியாளர் - I
திரு. R.A.K.D. பத்மஶ்ரீ உதவிக் கல்வியியலாளர்
திரு. S.W. ருஸ்டன் தொழில் நுட்ப உதவியாளர். I
திருமதி. G.V. மாலனி திருமதி - II
திரு. C.B.S வீரகோன் தொழில் நுட்ப உதவியாளர். I
திரு. E.L.A.K. லியனகே தொழில் நுட்ப உதவியாளர். I
திருமதி. W.M. தம்மிக தொழில் நுட்ப உதவியாளர். I
திரு. M.P. ஜயசிங்க தொழில் நுட்ப உதவியாளர். I
திரு. K.W. சரத்சந்ரா தொழில் நுட்ப உதவியாளர். I
திரு. K.S.S. குனவர்தன தொழில் நுட்ப உதவியாளர். I
திரு. R.D.J.M. ரைகமSteno-Typist I
திரு. H.M.P.K. பண்டா முகாமை உதவியாளர் - III
திரு. P.D அதுலத்முதலாலிBook Binder II
திருமதி. W.P.P. ஹேமமாலிCutter (Printing Sheets) - II
செல்வி. H.M.S. மனிகே தொழில் நுட்ப உதவியாளர். II
செல்வி. R.M.K. ரத்னாயகBook Binder II
செல்வி. C.S. ஹதபஹன்துன்னBook Binder II
செல்வி. M.E. ஸ்வர்னகாந்தி தொழில் நுட்ப உதவியாளர். II
திருமதி. A.D.A. தரங்கனிCom. Graphic Designer - III
திருமதி. T.A.D.I.K. ஜயதிலக தொழில் நுட்ப உதவியாளர். III
Ms. C.D. சூரியஆராய்சி தொழில் நுட்ப உதவியாளர். III
திரு. W.G. ஜயவீர தொழில் நுட்ப உதவியாளர். III
திரு. G.A. ஆனந்த அலுவலக உதவியாளர் I
திருமதி. W.A.D.C. வீரதுங்க தொழில் நுட்ப உதவியாளர். III
திருமதி. W.K. கமகே தொழில் நுட்ப உதவியாளர். III
திரு. M. சுகுனவெல் தொழிலாளர்- I
செல்வி. O.S.P. பெரேரா தொழிலாளர்- I
திரு. W.M.A.S. வன்னிநாயக அலுவலக உதவியாளர் III
திரு. W.P.P. வீரவர்தன அலுவலக உதவியாளர் III
திரு. K.S. பேமதாஸதொழிலாளர் - I

© 2023 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka