ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

නමඩබ්. එම්. යු. විජේසූරිය මයා
තනතුරසහකාර අධ්‍යක්ෂ
කාර්යාල දුරකථන අංකය.+94-117601648
ෆැක්ස් අංකය.
විද්‍යුත් තැපෑල

කාර්යමණ්ඩලය

නමතනතුර
ඊ්.එල්.ඒ.කේ. ලියනගේ මයා කාර්මික සහකාර. I
එම්.පී. ජයසිංහ මයා කාර්මික සහකාර. I
සී.බී.එස්. වීරකෝන් මයා කාර්මික සහකාර. I
කේ.එස්.එස්. ගුණවර්ධන මයා කාර්මික සහකාර. I
එස්.ඩබ්. රස්ටන් මයා කාර්මික සහකාර. I
එම්.ඊ. ස්වර්ණා කාන්ති මියකාර්මික සහකාර. I
එච්.එම්. ස්වර්ණා මැණිකේ මිය කාර්මික සහකාර. I
සී.ඞී. සූරියආරච්චි මිය කාර්මික සහකාර. II
ටී.ඒ.ඞී.අයි.කේ. ජයතිලක මිය කාර්මික සහකාර. II
ඩබ්.ජී. ජයවීර මයා කාර්මික සහකාර. II
වරුණි කුමාරි ගමගේ මිය කාර්මික සහකාර. II
ඒ.ඞී.ඒ. තරංගනී මිය පරි. ග‍්‍රැෆික් නිර්මාණකරු - III
වී.එම්. ගාල්ලගේ මිය කළමනාකරණ සහකාර - II
ටී. චන්ද්‍රරාජ් මෙනවිය කළමනාකරණ සහකාර - III
එස්.එච්. එරංගා මෙණෙවිය කළමනාකරණ සහකාර - III
ඒ.ඞී.එන්. දේවප්‍රිය මයා කළමනාකරණ සහකාර - III
ආර්.එම්.කේ. රත්නායක මිය පොත් බැඳුම්කරු II
සී.එස්. හදපහන්දුන්න මිය පොත් බැඳුම්කරු II
එම්. සුගුණවේල් මයා මුද්‍රණ යන්ත‍්‍ර ක්‍රියාකරු - II
ආර්.ඞී.ජේ.එම්. රයිගම මයා මුද්‍රණ යන්ත‍්‍ර ක්‍රියාකරු - III
ඩබ්.පී.පී. හේමමාලි මිය කැපුම්කරු (මුද්‍රණ කඩදාසි) - II
ජී.ඒ. ආනන්ද මයා කාර්යාල ආධාරක I
ඩබ්.පී.පී. හේමමාලි මිය කාර්යාල ආධාරක III
ඩබ්.එම්.ඒ.එස්. වන්නිනායක මයා කාර්යාල ආධාරක III
ඕ.එස්.පී. පෙරේරා මෙනවිය කම්කරු - II
එච්.බී. රුවන් චාමර මයා කම්කරු - III

© 2024 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka