தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

தகவல் தொழில்நுட்பத் திணைக்களம்

பெயர்திரு. D. A. ஜயலால்
பதவிபணிப்பாளர்
அழைப்பு இல.+94-011-7601690
தொலை நகல் இல.
மின்அஞ்சல் முகவரி[email protected], [email protected]

திணைக்களத்தின பணியாளர்கள்

பெயர்பதவிமின்அஞ்சல் முகவரி
திரு. S. சன்முகலிங்கம் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் [email protected]
திருமதி. M.N.P. மத்துமகே விரிவுரையாளர் [email protected]
செல்வி. L.W.D. சில்வாமுகாமை உதவியாளர் - II
திரு. T.B. ரத்னாயக தொழில்நுட்ப உதவியாளர். II
திரு. S.A.D.A. குமார தொழில்நுட்ப உதவியாளர். III
திரு. K.W.A.P.K. குலரத்ன அலுவலக உதவியாளர் II

நடைமுறைப் படுத்தப்படும் செயற்திட்டங்கள்:

செயற்திட்டம் செயற்திட்டத்தின் நோக்கங்கள்
தரம் 10-11 வரையான தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில் நுட்பவியல் ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரிய ஆலோசகர்களின் செயற்றிறன் விருத்தி 10-11 வரையான தரங்களின் கல்வியில் தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில் நுட்பவியல் பாவனையை உயர்த்துதல்.
தரம் 12-13 வரையான தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தெழில் நுட்பவயல் கலைத்திட்ட சீரமைப்பு கற்றல் வளங்களை வழங்குவதனூடாக தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாட்டை மேம்படுத்தல்.
தரம் 12 க்கான பொதுத் தகவல் தொழில்நுட்ப பாட வடிவமைப்பும் விருத்தியும் பொதுக் கல்வியில் தகவல் தொழில்நுட்ப பாடநெறிகளை மீள் கட்டமைத்தல்.

© 2023 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka