ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

ව්‍යාපාර අධ්‍යන දෙපාර්තමේන්තුව

නමපී. එච්. කුසුමාවතී මිය
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
කාර්යාල දුරකථන අංකය.+94-117601710
ෆැක්ස් අංකය.
විද්‍යුත් තැපෑල[email protected]

කාර්යය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
ආචාර්ය කේ. ප‍්‍රභාහරන් මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය[email protected]
එම්. ආනන්ද මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
Mr. D.L.C.R.A. Kumara කථිකාචාර්ය [email protected]
එස්.ආර්. රත්නජීව මයාසහකාර කථිකාචාර්ය [email protected]
ජී.ජී.එච්. කුමාරි මහත්මියසහකාර කථිකාචාර්ය
අයි. කෛලාශපති මයාසහකාර කථිකාචාර්ය
ඒ.ටී.එස්. මැණිකේ මිය කළමනාකරණ සහකාර- I
ජේ.එම්.කේ.ජී. චන්ද්‍රපද්මි මෙනවිය කළමනාකරණ සහකාර- III
ඩබ්.ඒ.ආර්. වික‍්‍රමආරච්චි මයා කාර්යාල ආධාරක I

© 2024 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka