தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

கணிதத் திணைக்களம்

பெயர்திரு. K. R. பத்மசிரி
பதவிபணிப்பாளர்
அழைப்பு இல. +94-11-7601860
தொலை நகல் இல.
மின்அஞ்சல் முகவரி[email protected]

திணைக்களத்தின் பணியாளர்கள்

பெயர்பதவி மின்அஞ்சல் முகவரி
திரு. G.P.H.J. குமார சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் [email protected]
செல்வி. M.N.P. பீரிஸ் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் [email protected]
திரு. G.L. கருனாரத்ன சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் [email protected]
திரு. S. ராஜேந்ரம் விரிவுரையாளர் [email protected]
திரு. C. சுதேசன் உதவி விரிவுரையாளர் [email protected]
திருமதி. M.G.D.A. சிரிவர்தன உதவி விரிவுரையாளர் [email protected]
திரு. S. ஹெட்டயாராச்சி முகாமை உதவியாளர் - I
திருமதி K.K.V.S. கன்கனம்கே உதவி விரிவுரையாளர் [email protected]
திரு. P. விஜய்குமார் உதவி விரிவுரையாளர் [email protected]
திருமதி. K.N. செனனிதொழில்நுட்ப உதவியாளர். I
திரு. R.M. ரூபசிங்ஹ அலுவலக விரிவுரையாளர் III

Our Publications & Out puts

Geometry - 1 (Sinhala & Tamil)

Geometry - I (Sinhala & Tamil)

A Basic course for beginners in G.C.E. A/L Mathematics. (Sinhala/Tamil/English)

Teacher Training Manual - I in G.C.E. A/L Combined Mathematics

Mathematics Resource book - "Iganum Gonuwa"

Resource book (21 Units) - Grade 12 & 13, Combined Mathematics (Sinhala, Tamil & English)

Maths Easy - Number(Sinhala & Tamil )

Maths Easy - Measurements (Sinhala & Tamil )

Maths Easy - Algebra (Sinhala & Tamil )

Maths Easy - Geometry (Sinhala & Tamil )

Maths Easy - Sets & Probability (Sinhala & Tamil )

Maths Easy - Statistics (Sinhala & Tamil )

Algebra - A/L (Sinhala & Tamil )

Probability & Statistics - A/L (Sinhala & Tamil)

Our Activities (2016)

Strengthening teaching learning process to increase Ordinary Level pass rate of Mathematics.

Preparation of supportive materials for students.

Strengthening the implemented supportive programs.

Conduct interventional programs in selected two divisions.


Project Leader:- Mr. G. L. Karunaratna.

Mr. C. Sutheson.


Curriculum rationalization and capacity building of ISAA - Mathematics - Grade 6 - 11.

Preparation of Teachers' Guide for Grade 9.

Capacity building program for ISAA, Subject Directors and Mentors.

Conduct studies to monitor and evaluate the rationalized curriculum at Grade 6 and 10.


Project Leader:-Mr. G. P. H. Jagath Kumara.

Mr. C. Sutheson.


Curriculum rationalization of Mathematics - Grade 12 and 13.

Preparation of Teachers' Guide for Grade 13.

Capacity building program Advanced Level Teachers.

A study on compare Sri Lankan Mathematics syllabus with 3 selected countries.

Popularization of Mathematics among students.

Improve research competencies of NIE Mathematics officers.

Preparation of video for Advanced Level Combined Mathematics.


Project Leader:-Mr. S. Rajendram.

Ms. M. G. D. A. Siriwardene.


Advanced certificate course for the teaching Mathematics

Conducting Advanced certificate course - 2015 - 1st Batch.

Preparation of training materials.

Conducting Advanced certificate course - 2016 - 2nd Batch.


Project Leader:-Ms. M. N. P. Peiris.

Mr. P. Vijaikumar.


National Forum on Mathematics Education.

Preparation of programs.

Gathering relevant information.

Preparing a magazine.

Organizing the National Forum.


Project Leader:- Ms. K. K. V. S. Kankanamge.

Mr. C.Sutheson.


Reports

A remadial programme for the enhancement of Mathematics Education Grade 6 (Sinhala & English)


Evaluation on Grade 6 & 11 existing Mathematics Curriculum.


Study on Grade 9 Students perception on Mathematics & learning of Mathematics (Pending)© 2023 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka