தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

விஞ்ஞானத் திணைக்களம்

பெயர்திரு. A.D.A. டி சில்வா
பதவி 
அழைப்பு இல. +94-117601720
தொலை நகல் இல.
மின்அஞ்சல் முகவரி

திணைக்களத்தின் பணியாளர்கள்

பெயர்Designationமின்அஞ்சல் முகவரி
திரு. L.K. வடுகேசிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் [email protected]
Mr. D.N. கொடித்துவக்கு சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் [email protected]
திரு. P. மாலவிபதிரன சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்
 Senior Lecturer
திருமதி. H.M. மாபாகுனரத்ன விரிவுரையாளர் [email protected]
திரு. M.L.S. பியதிஸ்ஸ உதவி விரிவுரையாளர் [email protected]
திருமதி. M.R.P.I.J. ஹேரத் உதவி விரிவுரையாளர்
திருமதி. M.S. விக்ரமசிங்க உதவி விரிவுரையாளர்
திரு. P. அட்சுதன் உதவி விரிவுரையாளர் [email protected]
திருமதி. D.A.H.U.S. வருஸஹென்னதிகே உதவி விரிவுரையாளர் [email protected]
செல்வி. W.H.S.P. சொய்ஸா உதவி விரிவுரையாளர்
திருமதி. R.A. அமரசிங்க உதவி விரிவுரையாளர்
திருமதி. G.G.P.S. பெரேரா உதவி விரிவுரையாளர்
திரு. W.D.I. உப்மால் உதவி விரிவுரையாளர்
திரு. V. ராஜுதேவன் உதவி விரிவுரையாளர்
திருமதி. W.P.P. வீரவர்தனமுகாமை உதவியாளர் - II
Mrs. R.R.K. PathiranaTechnical Asst. I
திரமதி. M. வெலிபிடிய ஆய்வுகூட உதவியாளர் - I
Mr. K.W.G.K.R. தயவன்ஸ அலுவலக உதவியாளர் I

© 2023 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka