தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப பீடம்

பெயர்Mr. Ranjith Pathmasiri
பதவி பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம்
அழைப்பு இல. +94-117601702
தொலை நகல்.+94-117601873
மின்அஞசல் முகவரி[email protected]

Staff

பெயர் பதவி மின்அஞசல் முகவரி
திருமதி. A.T.S. கமகே முகாமை உதவியாளர் - I [email protected]
திரு. K.C. பிரஸன்னஅலுவலக உதவியாளர் III
திரு. M.M.S.N. மடபதDaily Payment2 [email protected]

திணைக்களங்கள்

விஞ்ஞானத் திணைக்களம்

கணிதவியல் திணைக்களம்

தொழில்நுட்பக்கல்வித் திணைக்களம்

வர்த்தகத் திணைக்களம்

தகவல்தொழில் நுட்பமும் & EMIS திணைக்களம்

.சுகாதாரம் மற்றும் உடற்கல்விப் பிரிவு

வெளியீடுகள்


பீடத்தின் குறிக்கோள்கள்

தகவலை அடிப்டையாகக்கொண்ட .

கலைத்திட்டக் கொள்கைக்கு அமைய நடைமுறையிலுள்ள கலைத்திட்டங்களை மீளாய்வு செய்யவும் மீளமைக்கவும் புதிய மாதிரிகளை இணங்கண்டு ஏற்றுக்கொள்ளல்.

கலைத்திட்ட அமுல்படுத்தலில் விளைதிறணை மேம்படுத்த புத்தாக்க செயற்பாடுகளை அறிமுகம் செய்தல்.

உள்ளக வெளியகக் கல்வியிலுள்ள சகல பங்குதார்ர்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கலைத்திட்ட மாற்றங்களை அறியச்செய்தல்.

கலைத்திட்ட அபிவிருத்தி மற்றும் பெருக்கம் என்பவற்றுடன் தொடர்புகொண்ட அனைவருக்கும் தொழில் வாண்மைத் தேர்ச்சியினை அதிகரித்தல். .


© 2023 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka