ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

විද්‍යා හා තාක්ෂණ පීඨය

නමරංජිත් පත්මසිරි මහතා
තනතුරනියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
දුරකථන අංකය +94-117601702
ෆැක්ස් අංක +94-117601873
විද්‍යුත් තැපෑල[email protected]

කාර්ය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
ඒ. ටී. එස්. ගමගේ මිය.කළමණාකරන සහකාර - I [email protected]
කේ. සී. ප්‍රසන්න මයා.කාර්යාල කාර්ය සහයක III
එම්. එම්. එස්. එන්. මඩපාත මයා. [email protected]

පීඨ අභිමතාර්ථ

පවත්නා විෂය මාලාවේ දර්ශනය හා පහසුකම් පිළිබඳ නැවත විමර්ශනය කර තොරතුරු පාදකව සංවර්ධනය කිරීම

පවත්නා විෂය මාලාව යළි සළකා බලා සංවර්ධනය කිරීම සඳහා නව ආකෘති හඳුනා ගැනීම හා අත්පත් කර ගැනීම

විෂය නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සාර්ථකත්වය වර්ධනයෙහි ලා නව භාවිතයන් හඳුන්වා දීම

හඳුන්වා දෙන අධ්‍යාපන සංශෝධන පිළිබඳව, අධ්‍යාපනයෙහි හා බාහිර අංශවල අදාළ පාර්ශවකරුවන් තුළ අවදි බවක් ඇති කිරීම

විෂය නිර්දේශ සංවර්ධනයෙහි හා ප්‍රගුණ කිරීමෙහි නිමග්න ප්‍රජාවගේ වෘත්තීය නිපුණතා වර්ධනය කිරීම.


© 2024 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka