தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

சமூக விஞ்ஞானம்

பெயர்Mrs. M.P.R. Dhanawardana
பதவிபணிப்பாளர்
அழைப்பு இல. +94-11-7601830
தொலை நகல் இல.
மின்அஞ்சல் முகவரி[email protected]

திணைக்களத்தின் பணியாளர்கள்

பெயர்பதவிமின்அஞசல் முகவரி
திருமதி. D.H.C.N. தர்மபால சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்[email protected]
திரு. A.L.S. அபேவிக்ரம சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்
திரு. S. கருனாகரன் [email protected]
திருமதி. W.S.S. குனவர்தன விரிவுரையாளர்
செல்வி. S.W.I.K. டி சில்வா விரிவுரையாளர் [email protected]
திருமதி. C. லியனகே முகாமை உதவியாளர் - I
செல்வி. A.L.S.P. அதபத்து முகாமை உதவியாளர் - II
திரு. G.S.D. பெர்னான்டோ அலுவலக உதவியாளர் III

எமது திட்டங்கள்

புவியியல் பாடத்திட்டம்: தரம் 6-11

புவியியல் பாடத்திட்டம்: தரம் 12-13

வரலாறு பாடத்திட்டம்: தரம் 6-11

வரலாறு பாடத்திட்டம்: தரம் 12-13

வாழ்கை தேர்ச்சி மற்றும் குடியுருமைக் கல்விப் பாடத்திட்டம்: தரம் 6-9

குடியுருமை மற்றும் ஆட்சி : தரம் 10-11

அரசியல் விஞ்ஞானம்: தரம் 12-13

தர்கவியலும் மற்றும் விஞ்ஞான முறையும் பாடத்திட்டம்: தரம் 12-13


© 2023 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka