ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

සමාජ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

නමඑම්. පී. ආර්. ධනවර්ධන මිය
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
දුරකථන අංකය. +94-11-7601830
ෆැක්ස් අංකය.
විද්‍යුත් තැපෑල[email protected]

කාර්යය මණ්ඩලය

Our Projects

Geography Curriculum : Grade 6-11

Geography Curriculum : Grade 12-13

History Curriculum : Grade 6-11

History Curriculum : Grade 12-13

Civic Education : Grade 6-11

Political science: Grade 12-13

Logic & Scientific Method Curriculum : Grade 12-13


© 2024 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka

නමතනතුරEmail Address
ඞී.එච්.සී.එන්. ධර්මපාල මියජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය [email protected]
ඩබ්.ඒ.කේ. සුදර්ශනී මියජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
ආචාර්ය එස්. කරුණාකරන් මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය [email protected]
ඩබ්.එස්.එස්. ගුණවර්ධන මියජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
එස්.යූ.අයි.කේ. ද සිල්වා මිය කථිකාචාර්ය [email protected]
ඞී.ඩබ්.ජී.ජේ. බණ්ඩාර මයාසහකාර කථිකාචාර්ය
කේ. අරිවලගන් මයාසහකාර කථිකාචාර්ය
කේ.ජී.කේ. ප‍්‍රභාෂ් මයාසහකාර කථිකාචාර්ය
ඒ.එල්.එස්.පී. අතපත්තු මෙනවියකළමනාකරණ සහකාර - II
ආර්.ඞී.ජී.එන්. අබේසේකර මෙනවියකළමනාකරණ සහකාර - III
පී.එන්. රාජසූරිය මෙනවිය කාර්යාල ආධාරක III