ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

සෞන්දර්ය දෙපාර්තමේන්තුව

නමVishrad. Sudath Samarasinghe
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
දුරකථන අංකය+94-11-7601870
ෆැක්ස් අංකය
විද්‍යුත් තැපෑල 

කාර්යය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
එස්. වර්ණසිංහ මයාජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය[email protected]
එම්.ජී.ඒ.කේ.යූ. බණ්ඩාර මයාජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය[email protected]
බී.ජී. ඥාණසිරි මයාජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
ඞී.ජේ.වයි. පතිරනගේ මියජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යxxxx
කේ.ජී.ඒ. රූපසේන මයාජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය[email protected]
එච්.එම්.බී. කල්යාණි මියජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය[email protected]
ටී.ඒ.ආර්. ජයසේන මයාකථිකාචාර්ය[email protected]
බී.එම්.එස්. ද සොයිසා මියකථිකාචාර්ය[email protected]
එන්. තිරුකුමරන් මියසහකාර කථිකාචාර්ය[email protected]
ජේ.සී. තපස්වරගේ මිය සහකාර කථිකාචාර්ය[email protected]
ජී.එස්.ජී.ඩබ්. කුමාර මයාසහකාර කථිකාචාර්ය
කේ. උමාවාසුකි මියසහකාර කථිකාචාර්ය
අයි.ඞී. කොන්දසිංහ මහතාසහකාර කථිකාචාර්ය
කේ.ඒ.එන්.පී. අබේරත්න රොද්‍රිගෝ මිය කළමනාකරණ සහකාර - II
ඊ.එල්. පෙරේරා මියකළමනාකරණ සහකාර - II
ආර්.එම්.ජී.යූ. රාජකරුණානායක මෙනවියකළමනාකරණ සහකාර - IIIr[email protected]
එස්. තේනබදු මිය කාර්යාල ආධාරක III

© 2024 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka