தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

அழகியல் கல்வித் திணைக்களம் .

பெயர்விச்ராத். சுதாத் சமரசிங்க
பதவிபணிப்பாளர்
அழைப்பு இல.+94-11-7601870
தொலை நகல்.
மின்அஞ்சல் முகவரி[email protected]

பணியாளர்கள்

பெயர்பதவிமின்அஞசல் முகவரி
திரு. S. வர்னசிங்க சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் [email protected]
திருமதி. Y.P.D. ஜானகி சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் [email protected]
திரு. K.G.A. ரூபஸேன சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் [email protected]
திரமதி. H.M.B. கல்யானி சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் [email protected]
திரு. B.G. கனசிரி சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்
திரு. M.G.A.K.U. பண்டார சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் [email protected]
திரு. T.A.R. ஜயஸேன விரிவுரையாளர் [email protected]
திரு. B.M.S. சொய்ஸா விரிவுரையாளர் [email protected]
திருமதி. J.C. தபஸ்வர்கேஉதவி விரிவுரையாளர் [email protected]
திருமதி. C.B. M.P. பிரேமதிலகஉதவி விரிவுரையாளர் [email protected]
திருமதி. N. திருக்குமரன்உதவி விரிவுரையாளர் [email protected]
திருமதி. N.D. சிரோமிமுகாமை உதவியாளர்- II
திருமதி. E.L. பெரேரா முகாமை உதவியாளர் - II
திரு. K.P. பெரேரா அலுவலக உதவியாளர் III

© 2023 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka