ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

දෙමළ භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව

 
නමආචාර්ය කේ. ප්‍රභාහරන් මයා
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
දුරකථන අංකය.+94-11-7601750
ෆැක්ස් අංකය
විද්‍යුත් තැපෑල[email protected]

කාර්යය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
එම්. දයානිති මයාජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය[email protected]
පී. සුමන් මයාසහකාර කථිකාචාර්ය
කේ. ලෝහගීතා මියසහකාර කථිකාචාර්ය
ටී. රවිචන්ද්‍රන් මයාසහකාර කථිකාචාර්ය
එන්.එන්.ටී. ලියනගේ මෙනවියකළමනාකරණ සහකාර - II
අයි.පී. නවරත්න මයාකාර්යාල ආධාරක I

© 2024 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka