ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන සහ පූර්ව ළමා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

නමආර්. එම්. කේ. සිල්වා මිය
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ (වැ.බ)
දුරකථන අංකය+94-117601730
ෆැක්ස් අංකය.
විද්‍යුත් තැපෑල[email protected]

කාර්යය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
එස්. උදයසන්දිරන් මයාජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය[email protected]
ඩබ්.ජී.එස්. කුමාර මයාජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය[email protected]
ජේ.ඒ.එන්.ඞී. ජයසිංහ මෙනවියජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය[email protected]
එස්.එම්. සදමාලි දේශප‍්‍රිය මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය[email protected]
එච්.ඩබ්.ඩබ්.එම්.එස්.ආර්. රඹුක්වැල්ල මියජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය[email protected]
ටී.සී. පීරිස් මිය කථිකාචාර්ය
කේ.ආර්.එම්.එස්. රණසිංහ මියසහකාර කථිකාචාර්ය[email protected]
එච්.ජී. වනසේකර මියසහකාර කථිකාචාර්ය[email protected]
එම්.එස්.එස්. ප‍්‍රනාන්දු මෙණෙවියසහකාර කථිකාචාර්ය[email protected]
ඩබ්.එච්. ටි සිල්වා මයාකළමනාකරණ සහකාර - III
කේ.එම්.වී. ලක්ෂිතා මෙනවියකළමනාකරණ සහකාර - III
එස්.පී.ඒ්. සරත් කුමාර මයා කාර්යාල ආධාරක I
එන්.ඩබ්.ජී.ඞී. කීර්තිලතා මිය කම්කරු - III

ක්‍රියාකාරකම්


© 2024 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka