தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

பரீட்சை திணைக்களம்

பெயர்A.D.M.D.பண்டார
பதவிபணிப்பாளர்
அழைப்பு இல.+94-117601770,071- 8387219
தொலை நகல் இல.0117601774
மின்அஞ்சல் முகவரி

திணைக்களத்தின் பணியாளர்கள்

பெயர்பதவிமின்அஞ்சல் முகவரி
திருமதி. P.A.ஹேரத்சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்[email protected]
திரு.I.G.S.பரேமதிலக விரிவுரையாளர்
Mr.D.R.S.பிரியந்த உதவி விரிவுரையாளர் [email protected]
திரு.B.D. ஆனந்த இந்ரானிமால உதவி விரிவுரையாளர்
திருமதி. A.N.கமகேபரீட்சை அலுவலகர்
திருமதி. G.A. நந்தனி பரீட்சை அலுவலகர்
செல்வி.A.A.C.R.குனவர்தன முகாமை உதவியாளர் -1
திருமதி.இந்ரா கந்தமபி முகாமை உதவியாளர் -11
திருமதி. S.W.V. கங்கனி முகாமை உதவியாளர் - I
செல்வி. C.D. பமுனுசிங்க முகாமை உதவியாளர் - II
திருமதி. K.T. நந்தனி முகாமை உதவியாளர் - II
திருமதி. D.G. இத்தமலகொட முகாமை உதவியாளர் - III
திருமதி. R.D.S. முனசிங்க முகாமை உதவியாளர் - III
திருமதி. M.V. தயவன்ச முகாமை உதவியாளர் - III
செல்வி. S.A. முடித மனோரி முகாமை உதவியாளர் - III
செல்வி. C.J. ஹேவவிதாரன முகாமை உதவியாளர் - III
திரு. V.J. லியனகே முகாமை உதவியாளர் - III
செல்வி. Y. அவன்திகா முகாமை உதவியாளர் - III
திருமதி. W.W.A.D. மனோரிகா முகாமை உதவியாளர் - III
செல்வி. D.M.T.R. குனதிலக முகாமை உதவியாளர் - III
செல்வி. R.M.D.L. டி சில்வா முகாமை உதவியாளர் - III
திரு. S.M. தென்னகோன் தொழில் நுட்ப உதவியாளர். I
திருமதி. F.A.F. நிஸ்மியா தொழில் நுட்ப உதவியாளர். II
திரு. B.D. ராஜபக்‌ஷ அலுவலக உதவியாளர்-1
திரு. S.A.மங்கல Jayanath அலுவலக உதவியாளர் -11
திருமதி. P.H.T.D. பெரேரா அலுவலக உதவியாளர் -11
செல்வி. S.M.L.K. சமரகோன் அலுவலக உதவியாளர் -111
திரு. B.A. கபிலவன்ஸ அலுவலக உதவியாளர் -111

திணைக்களத்தின் குறிக்கோள்கள்

Conduct examinations leading to the award of degrees, diplomas & other academic distinctions of the NIE, to be recognized as teaching qualifications under the act of NIE.

Conduct examinations leading to the postgraduate degree, diploma & other academic distinctions of the institute .

Conduct examinations to evaluate the standards of competency, language skills intelligent quotient or any other examination as may be determined by the Director General within the purview of the NIE act.

Conduct any competitive recruitment examination to select such number of candidates as in equal to the existing vacancies in the relevant category of officers in any government department or statuary body, at the request of such Department or statuary body

Exam Organization Section

Function

Preparation of the annual exam calendar.

Preparation of the exam time table

Calling for application and preparing data base.

Issuing admission cards.

Establishment of exam centers & Appoint of staff the examination.

Conduct meeting for examination staff.

Take action on the violation of exam rules & regulation.

Evaluation Section

Function

Maintaining the lists of marking examiners .

Selecting and appointing marking examiners.

Organizing examiners meeting.

Paneling answer scripts.

Preparation of marking schemes after control marking.

Preparing the instructions for marking and supplying the stationery.

Certificate Section

Function

Issuing detailed certificates and other certificates.

Awarding certificates.

Issuing confirmation letters of results.

Issuing statement for foreign institute.

Maintaining the results records.

Computer Unit

Function

Computing data regarding applicants & preparing attendant registers, addmission cards.

Maintain the data on packeting question papers.

Maintain the data on evaluation.

Computerizing the marks and grade boundries.

Activities related to releasing of results .

Preparation of different statistical reports .

Providing computer services to all the sections .

Results Section

Function


© 2023 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka