ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

බාහිර සම්පත් කළමණාකරන ඒකකය

නමආචාර්ය වී.ඩී.සී.පී. පෙරේරා මිය
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
දුරකථන අංකය+94-117601805
ෆැක්ස් අංකය
විද්‍යුත් තැපෑල[email protected], [email protected]

දෙපාර්තමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
පී.එස්. සියඹලාගොඩ මියසහකාර කථිකාචාර්ය
පී. චන්දන නිශාන්ත මයා කළමනාකරණ සහකාර II
කේ.ආර්. සෙව්වන්දි මිය කළමනාකරණ සහකාර III
එල්.එච්.ඩබ්.කේ.ආර්. මධුෂා මෙනවියකාර්යාල ආධාරක- III

.


© 2024 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka