தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

Unit of Internal Audit

திரு. S.A.T.P. பெர்னான்டோ
பதவிInternal Audit Officer
அழைப்பு இல.+94-117601619
தொலை நகல் இல.
மின்அஞ்சல் முகவரி

பணியாளர்கள்

பெயர்பதவிமின்அஞ்சல் முகவரி
திரு. H.S.P. விஜயலால்முகாமை உதவியாளர் - I
திருமதி. D.K.J.P. திஸானயக முகாமை உதவியாளர் - II
செல்வி. W.D.P. வெலிவத்த முகாமை உதவியாளர் - III
செல்வி. H. வருனி உபேகா முகாமை உதவியாளர் - III
திருமதி. G.D.G. கருனாரத்ன கணக்கு உதவியாளர் - III
திருமதி. W.A.N. விஜேசூரிய கணக்கு உதவியாளர் - III
திரு. C.S. சூரியஆராச்சி அலுவலக உதவியாளர் III

Key Objectives

Examine the strengths and weaknesses of internal controls implemented to safeguard public property.

Carryout V.F.M. based audits to ensure public funds are utilised economically, effectively and efficiently.

Act as the convener of audit committee meetings as per good governance guidelines.

Be a unique driving force in the success of the organisation.

Be a team player in achieving the organizational objectives.


© 2023 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka