ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කාර්යාලය

නමආචාර්ය සුනිල් ජයන්ත නවරත්න මහතා
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
දුරකථන අංකය.+94-11-7601620
ෆැක්ස් අංකය+94-11-7601800
විද්‍යුත් තැපෑල[email protected]

කාර්යය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
ඒ.ඒ.ආර්.සී. රාජපක්ෂ මියශාස්ත‍්‍රීය කටයුතු නිලධාරි I
ඞී.එල්.පී.සී. සේනානායක මියසභා ලේකම්
එච්.එස්. හේවාවසම් මියකාර්යාල ලේකම්
ඩබ්.එම්. ධම්මිකා මියකාර්මික නිලධාරි
ජී.කේ.ඒ.කේ.කේ. ගජනායක මියකළමනාකරණ සහකාර - I
පී.ඒ.ජී. පද්මිණී මියකළමනාකරණ සහකාර - I
ජේ.එම්. අමරසිරි මයාකාර්යාල ආධාරක I
කාර්යාල ආධාරක කාර්යාල ආධාරක III

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ ප්‍රමුඛ කාර්යභාරය

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය ප්‍රධාන විධායක, මූල්‍ය හා තාක්ෂණික කටයුතු පිළිබද නිලධාරියා වශයෙන් ක්‍රියා කිරීම.

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය පාලක මණ්ඩලයට වගකිව යුතු වීම.


© 2024 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka