ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

ආචාර්ය සුනිල් ජයන්ත නවරත්න මහතා

 

dg

ආචාර්ය සුනිල් ජයන්ත නවරත්න මහතා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලෙස 2020, මාර්තු මස 19වන දින වැඩ බාර ගන්නා ලදි.

 


© 2024 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka