ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

CRC/ZICTEC Regional Centers

NoProvinceEducation ZoneCenter NameLocation
1WesternSri JayawardhanapuraUdahamulla CRCSri Wijayarama V., Udahamulla
2WesternGampahaGalahitiyawa ZICTEC (CRC)Galahitiyawa M.M.V., Ganemulla
3WesternGampahaSanghabodhiZICTEC (CRC)Sanghabodhi M.M.V., Nittambuwa
4WesternMathugamaMathugama ZICTEC (CRC)Meril kariyawasam M.M.V., Meegahathenna.
5WesternHoranaTaxila ZICTEC (CRC)Taxila M.M.V., Horana
6WesternNegomboDalupotha ZICTEC (CRC)Dalupotha M.V., Dalupotha
7WesternKalutaraKalutara ZICTEC (CRC)Tissa M.M.V.,Kalutara North
8WesternPiliyandalaWalles ZICTEC (CRC)Prince Of Walles College, Moratuwa
9WesternColomboColombo ZICTEC (CRC)Lumbini Vidyalaya, Colombo 5.
10WesternSri JayawardanepuraMaharagama ZICTEC (CRC)President's College, Maharagama.
11WesternSri JayawardenepuraBomiriya ZICTEC (CRC)Bomiriya MMV, Kaduwela
12WesternSri JayawardenepuraMalabe ZICTEC (CRC)Rahula Balika Vidyalaya, Malabe
13WesternHomagamaHomagama ZICTEC (CRC)Homagama Central College, Homagama
14WesternMinuwangodaUdugampola ZICTEC (CRC)National School, Udugampola
15WesternGampahaYakkala ZICTEC (CRC)Anura M.M.V., Yakkala
16WesternGampahaAttanagalla(CRC)WP/GM/Urapola Central College
17CentralNaulaNaula CRCNalanda M.V., Naula
18CentralDenuwaraDenuwara ZICTEC (CRC)Sri Dheerananda M.V., Pilimathalawa
19CentralWattegamaWattegama ZICTEC (CRC)K/Madina N.S., Madawala Bazaar
20CentralKandyGurudeniya PICTECCentre for Education Development,Research And Training,Gurudeniya
21CentralGalewelaGalewela ZICTEC (CRC)Galewela.C.C,Galewela
22CentralKatugasthotaNugawela ZICTEC (CRC)Nugawela Central College,Nugawela
23CentralHangurankethaHanguranketha ZICTEC (CRC)Diyathilaka M.M.V., Hanguranketha
24CentralHattonHatton ZICTEC (CRC)Highlands College, Hatton
25CentralHattonGinigathena ZICTEC (CRC)Central College,Ginigathena
26CentralNuwaraeliyaNuwaraeliya ZICTEC (CRC)Gamini National School, Nuwaraeliya
27EasternAkkaraipattuAkkaraipattu ZICTEC (CRC)Zonal Education Office, Akkaraipattu
28EasternTrincomaleePICTEC EPPDE Office
29EasternKalkudahkalkudahZICTEC (CRC)Kiran, M.V Kiran
30NorthernIslandsIslands ZICTEC (CRC)Zonal Education Office, Islands, Velanai.
31NorthernVadamaradchyVadamaradchy ZICTEC (CRC)Zonal Education Office, Puloly
32NorthernVavuniyaPICTEC Northern ProvinceMarukkarampalai, Vavuniya
33SouthernGalleGalle CRCAnanda M.V., Kithulampitiya
34SouthernHambantotaHambantota ZICTEC (CRC)Debarawewa M.M.V., Debarawewa - Tissamaharama
35SouthernKarandeniya ZICTEC Karandeniya (CRC)Karandeniya M.M.V., Karandeniyala
36SouthernAkuressaTelijjawila ZICTEC (CRC)Telijjawila Central College, Telijjawila
37SourthernAkuressaGodapitiya ZICTEC(CRC)Godapitiya National School Akuressa
38North WesternGiriullaGiriulla CRCWicramshila M.M.V., Giriulla
39North WesternKuliyapitiyaKuliyapitiya ZICTEC (CRC)Sri saranankara M.M.V., Bingiriya
40North WesternChilawChilaw ZICTEC (CRC)Abhaya M.V., Panirendawa
41North WesternNikaveratiyaWariyapola PICTECEducation Development Center,Nawinna Road, Wariyapola
42No​rth Western​KurunegalaKurunegala ZICTEC (CRC)Ma​liyadeva Boys College., Kurunegala
43NorthwesternMahoMaho ZICTEC (CRC)Vijayaba National College, Maho
44UvaViyaluwaViyaluwa ZICTEC (CRC)D.S.Senanayaka National School, Kandaketiya
45UvaWellawayaWellawaya ZICTEC (CRC)Mo/Malwattawala M. M.V., Wellawaya.
46SabaragamuwaKegalleKegalle ZICTEC (CRC)Dudley Senanayake Central College, Tholangamuwa
47SabaragamuwaBalangodaBalangoda ZICTEC (CRC)Ananda Maithreya Central College, Balangoda
48SabaragamuwaMawanellaMawanella ZICTEC (CRC)Mayurapada M.M.V., Mawanella
49SabaragamuwaEmbilipitiyaGodakawela ZICTEC (CRC)R/Emb/Rahula N.S., Godakawela
50SabaragamuwaRathnapurapelmadulla ZICTEC (CRC)Gankanda M.M.V.,Pelmadulla
51SabaragamuwaRathnapura Kuruwita ZICTEC (CRC)Kuruwita M.M.V., Kuruwita
52SabaragamuwaEmbilipitiyaKolonna ZICTEC (CRC)Kolonna M.M.V., Kolonna

© 2024 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka