ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

අප හා සම්බන්ධවීම

The Address of the Institute

National Institute of Education
P.O. Box 21,
High Level Road,
Maharagama,
Sri Lanka

Telephone : +94-011-7601601

Fax : +94-011-7601800

Email : [email protected]

Act 2016 No12-. Information Officer: Mrs.H.P. Niluka, +94-011-7601892

Map to NIE

 


© 2024 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka