ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

විෂය නිර්දේශය තෝරා ගැනීම

සිංහල මාධ්‍ය

ගුරු මාර්ගෝපදේශ බොහොමයක විෂය නිර්දේශයද අන්තර්ගත වේ. විෂය නිර්දේශය පමනක් වෙන්ව ඇති (සිංහල මාධ්‍ය) ඒවා පමනක් මෙහි දැක්වේ.

විෂය නිර්දේශය අවශ්‍යවන ශ්‍රේණිය තෝරාගන්න

 

© 2021 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka