தேசிய கல்வி நிறுவனம்

Skip Navigation Links

தே.க.நி ஆராய்ச்சிகள்

தேசிய கல்வி நிறுவனத்தினால் பின்வரும் ஆராய்ச்சிகள் நடாத்தப்படுகின்றன.

கலாநிதி C. W. W. கன்னங்கர ஞாபகார்த்த விரிவுரை-27(2015)

Tamil Edition
செயல்நோக்கு ஆராய்ச்சி கை நூல்-2015
இலஙகையின் இரணடாம் நிலைக் கலைத்திட்டத்தில் கல்வி ஆய்வின் எதிர்கால வழிமுறைகள் மீது ஆய்வு தேவை

கலாநிதி C. W. W. கன்னங்கர ஞாபகார்த்த விரிவுரை-25(2014)

ஆங்கிளப் பதிப்பு

ஆய்வு வெளியீடுகள்

ஆய்வு அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் ஆய்வும் ஆய்வுடன் தொடர்புடைய ஆவணங்களினதும் ஆதார விபரத் தொகுப்பு(1986-2013)- 4ம் பதிப்பு
நான்கு பத்தாண்டுகளின் கல்வி (பகுதி -1)
நான்கு பத்தாண்டுகளின் கல்வி (பகுதி -2)
நான்கு பத்தாண்டுகளின் கல்வி (பகுதி -3)
நான்கு பத்தாண்டுகளின் கல்வி (பகுதி -4)
இலஙகையின் கல்வி தொடர்பான பட்டப் பின் ஆய்வுக் கட்டுரைகளின் பட்டியல்.
அதிபர்களின் ஆய்வு 2008
கலை அட்சரேகை அறிக்கை
பிள்ளை உணர்வுப் பாடசாலை
ஶ்ரீ லங்காவின் சிறிய பாடசாலைகள்.

© 2017 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka