ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

NIE Researches

Dr. C.W.W. Kannangara Memorial Lecture- 28 (2017)


Research Publications

The following researches have conducted by National Institute of Education.


13 වැනි ශ්‍රේණියේ සිසුන්ගේ පාසල් නොපැමිණීම
සේවාස්ථ පුහුණු වැඩසටහන් පිළිබඳ සමීක්ෂණය - 2015
ක්‍රියාමූලික පර්යේෂණය පිළිබඳ අත්පොත-2015
පරියේෂණවල දිශානතිය පිළිබඳ අවශ්‍යතා
පර්යේෂණ සහ පර්යේෂණාශ්‍රිත ලේඛන නාමාවලිය (1986-2013)
ශ්‍රී ලංකාවේ දශක හතරක අධ්‍යාපනය-1
ශ්‍රී ලංකාවේ දශක හතරක අධ්‍යාපනය-2
ශ්‍රී ලංකාවේ දශක හතරක අධ්‍යාපනය-3
ශ්‍රී ලංකාවේ දශක හතරක අධ්‍යාපනය-4
ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් විෂයමාලා සම්පාදන ක්‍රියාවලිය : ‍ඵෙතිහාසික පසුබිම
පර්යේෂණ සහ පර්යේෂණාශ්‍රිත ලේඛන නාමාවලිය (1986-2013)
විදුහල්පති පර්යේෂණය
චිත්‍ර විෂය : අන්වායාම අධ්‍යයනය
ළමා මිතුරු පාසැල්
පෙළ පොත්වල සාම සංකල්ප පිළිබඳ සංධාර විශ්ලේෂණය

Journals

ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරියේෂණ සඟරා-2006
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරියේෂණ සඟරා-2007
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරියේෂණ සඟරා-2010
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරියේෂණ සඟරා-2012
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරියේෂණ සඟරා-2014

© 2018 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka