ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

පුස්තකාල දෙපාර්තමේන්තුව

නම
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
දුරකථන අංකය
ෆැක්ස් අංකය
විද්‍යුත් තැපෑල

කාර්යය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
ජී. කේ. එල්. ඩබ්ලිව්. කාරියවසම් මියඒකක ප්‍රධානිkariyawa@yahoo.com
කාන්ති ගලප්පත්ති මියකලමනාකරන සහකාර - II
ජී. කේ. ඒ. කේ. කේ. ගජනායක මියකලමනාකරන සහකාර - II
ඩී. එම්. එස්. එස්. විජේරත්න මියපුස්තකාල සහකාර - III
ඩබ්ලිව්. කේ. එස්. කාන්චනා මියපුස්තකාල සහකාර - III
ටී. එම්. බී. යි. අයී. කේ. තෙන්නකෝන් මියකාර්මික සහකාර II
ඩී.පී.ඒ. ගුනවර්ධන මිය මියකාර්මික සහකාර III
ඩබ්ලිව්.එම්.අයි.නිමන්තකා මියකාර්යල කාර්ය සහායක III
කේ. කේ. කරුනාදාස මයාකාර්යල කාර්ය සහායක III
පී.ඒ.පි.මාලිකා මියපුස්තකාල සහකාර I
පී. ඒ. ටී. පද්මකුමාරපුස්තකාල සහකාර II
වයි. එම්. දයාවතිකලමනාකරන සහකාර I
කේ. එම්. අයි. මැණිකේකාර්යාල සහයක III

© 2019 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka