ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

ඉංජිනේරු සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

නමඒ.කේ.ඒ.ආර්. අලහකෝන්
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
දුරකථන අංකය +94-117601600
ෆැක්ස් අංකය+94-117601608
විද්‍යුත් තැපෑල

කාර්යය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
ඒ. කේ. ඒ. ආර්. අලහාකෝන් මිය.සිවිල් ඉංජිනේරු
ආර්. ඒ. අයි. රූපසිංහ මයානඩත්තු නිලධාරි
එච්. ඊ. පී. කේ. මාලා මියකාර්මික නිලධාරි
එච්. චන්ද්‍රානි මිය.කළමණාකාර සහකාර - II
එම්. රන්ජනී මියකළමණාකාර සහකාර - II
කේ. වී. ජී. ලක්ෂාන් මධුසංක මයාකළමණාකාර සහකාර - III
ඩබ්ලිව්. ඩී. සඳමාලි මෙනවියකළමණාකාර සහකාර - III
ජේ. පී. ඩී. උදය මයාකාර්මික සහකාර II
ජී. රත්නජෝති මයා.කාර්මික සහකාර II
ජේ. පී. ප්‍රේමසිරි මයාකාර්යාල කාර්ය සහයක I
ජේ. ඒ. ඒ. එන්. කේ. ජයකොඩි මිය ව්‍යාපෘති සහකාර III
ඩබ්ලිව්. ඩී. ජේ. සිරිකුමාර මයාකම්කරු - I
ඩබ්ලිව්. ඒ. පුෂ්පකුමාර මයා කාර්යාල කාර්ය සහයක III
එන්. ඒ. ගලගෙදර මයාකම්කරු - III
පී. එච්. එම්. ජී. ජී. හර්ෂණකම්කරු - III
එච්. ඒ. එස් . ශ්‍රීලාල් මයාකම්කරු - III
ඒ. කේ. එල්. සමින්ත මයාකම්කරු - III
අයි. එම්. අයි. පී. පුෂ්පකුමාර මයාකම්කරු - III

අරමුණු


ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ යටිතල පහසුකම් පද්ධතීන්ගේ පහසුකම් මනාව සුරක්ෂිත කිරීමේ කාර්යය වෘත්තීයමය ඉංජිනේරු සේවාවෙන් ඉටු කිරීම.


ක්‍රියාකාරකම්


නව ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම

ගොඩනැගිලි ආශ්‍රිත ව පුනරුත්ථාපන කටයුතු, වැඩි දියුණු කිරීම නඩත්තුව සහ එම පද්ධතින් සඳහා විදුලි සැපයීම, දුරකථන සේවා සහ පවිත්‍ර හා කටයුතු ආදිය සිදුකිරීම

යන්ත්‍ර සූත්‍ර, උපකරණ සහ අනිකුත් ක්‍රියාකාරී මෙවලම්වල පුනරුත්ථාපන මෙන් ම වැඩි දියුණුව සඳහා කටයුතු කිරීම

යන්ත්‍ර සූත්‍ර ඒ ආශ්‍රිත මෙවලම් හි වගකීම් අත්පත් කර ගැනීම

වාහන, කාර්යාල උපකරණ, ලී බඩු ආදියෙහි නඩත්තුව


© 2019 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka